Αποχέτευση ακάθαρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Ιάσμου – Β’ Φάση (Ολοκλήρωση), MIS 5001047, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1407

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 4.737.872,88 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 4.730.234,98 €

| Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Κομοτηνής

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

5η Τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

4η Τροποποίηση pdf icon

3η Τροποποίηση pdf icon

2η Τροποποίηση pdf icon

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon