3η Επιτροπή Παρακολούθησης

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση