2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

2η Συνεδρίαση Επ-Πα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

1. Πρόσκληση 

2. Ημερήσια Διάταξη 

3. Φάκελος Συνεδρίασης

4. Παρουσιάσεις:

5. Απόφαση