Λειτουργικά Έξοδα της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΤΣ, MIS 5000544, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1096

tech help

Η πράξη περιλαμβάνει σύνολο δράσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με αντικείμενο σχετικό με: Υπηρεσίες Οργάνωσης εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων, Γενικά Έξοδα Λειτουργίαςσυμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών καθαριότητας, αρχειοθέτησης, εκπαίδευση του Προσωπικού και συμμετοχή σεΗμερίδες Συνέδρια ή Fora, έξοδα μετακινήσεων εσωτ. εξωτ. προσωπικού Ε.Υ./Δ.Α/ Επιτελικών Δομών καθώς και του Προϊσταμένου της ΕΑΣ., Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων, καταλογογράφηση ,φύλαξη και διαχείριση φυσικώναρχείων της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.500.000 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.500.000 €

| Δικαιούχος: ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

5η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

4η τροποποίηση pdf icon  

3η τροποποίηση pdf icon  

2η τροποποίηση pdf icon  

1η τροποποίηση pdf icon  

Απόφασηpdf icon