Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου, MIS 5011036, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2242

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 302.385,49 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 243.859,27 €

| Δικαιούχος: Δήμος Μυτιλήνης

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η Τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η Τροποποίηση pdf icon

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon