Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και της επέκτασης ΧΥΤΥ Π.Ε. Λάρισας, MIS 5010422, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2242

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 715.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 715.000,00 €

| Δικαιούχος: Περιφέρεια Θεσσαλίας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon