Μελέτες ωρίμανσης, αναβάθμισης μονάδας επεξεργασίας (κομποστοποίησης) απορριμμάτων Φωκίδας, MIS 5010185, ΟΠΣ Πρόσκλησης 2242

tech help

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 159.110,44 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 128.314,87 €

| Δικαιούχος:

Περιφερειακός Φορέας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

4η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

3η τροποποίηση pdf icon

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon