Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν.Φωκίδας (Β΄ Φάση), MIS 5001154, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1465

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 8.967.038,96 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 8.095.135,38 €

| Δικαιούχος: Δήμος Δελφών

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon

Ειδικοί όροι ΥΓΟΣ pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon