Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και Μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών, Τουριστικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων, MIS 5001267, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1474

perivallon 

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000,00 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000,00 €

| Δικαιούχος: Δήμος Σπάρτης

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

Απόφαση pdf icon