Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Κατοχής - Νεοχωρίου και ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Αιτωλικού - Κεφαλόβρυσου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Β΄φάση) , MIS 5007594, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1407

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2.668.698,27 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 2.444.743,67 €

| Δικαιούχος: Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

3η τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

2η τροποποίηση pdf icon

1η τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon