Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία Λυμάτων Δ.Κ. Νέας Τριγλίας και Τ.Κ. Νέων Πλαγιών του Δήμου Νέας Προποντίδας - Β' Φάση (Ολοκλήρωση), MIS 5003714, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1407

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 8.316.387,65 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 8.274.189,58 €

| Δικαιούχος: Δήμος Νέας Προποντίδας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

1η τροποποίησηpdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

Απόφαση pdf icon