Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού - Β' Φάση (Ολοκλήρωση), MIS 5001904, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1407

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.600.381,60 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.566.658,25 €

| Δικαιούχος: Δήμος Πρέβεζας

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

7η Τροποποίηση pdf icon

| Παλαιότερες εκδόσεις:

6η Τροποποίηση pdf icon

5η Τροποποίηση pdf icon

4η Τροποποίηση pdf icon

3η Τροποποίηση pdf icon

2η Τροποποίηση pdf icon

1η Τροποποίηση pdf icon

Απόφαση pdf icon