Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου, MIS 5011041, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1735

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 8.500.000 €

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 5.559.635,91 €

| Δικαιούχος: Δήμος Δοξάτου

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon