Προκήρυξη  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου Λογιστικής  Υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το διάστημα 2019-2020»

diagonismos

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ανακοινώνει την προκήρυξη  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου Λογιστικής  Υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το διάστημα 2019-2020».

Τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε εδώ και είναι επίσης διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α συστήματος 70054).