Κεντρική μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων ανατολικού τομέα ΠΑΜΘ (Αλεξανδρούπολης), MIS 5001777, ΟΠΣ Πρόσκλησης 1465

perivallon

| Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 19.758.753 

| Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 19.575.476 

| Δικαιούχος: Αναπτυξιακή ΑΕ Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

| Απόφαση ένταξης εν ισχύ:

  Απόφαση pdf icon